ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

277959

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

1.นายภัสสิษฐ์

กิจวรวงศ์

เลขที่40/13

เขต1

ตำบลท่าอิฐ

อำเภอเมือง

2.นายชวลิต

แสนอร่าม

เลขที่78/1

เขต2

ตำบลท่าอิฐ

อำเภอเมือง

3.นายผจญ

มั่นเข็มทอง

เลขที่404/1

เขต4

ตำบลท่าอิฐ

อำเภอเมือง

4.นางวิภาพร

อภิวันท์

เลขที่9

หมู่ที่1

ตำบลท่าเสา

อำเภอเมือง

5.นางสาวจินตนา

ศรีอินทร์

เลขที่100

หมู่ที่2

ตำบลท่าเสา

อำเภอเมือง

6.นายสมหมาย

ก้อนทอง

เลขที่135

หมู่ที่3

ตำบลท่าเสา

อำเภอเมือง

7.นายนฤชิต

จันทิมา

เลขที่381/1

หมู่ที่4

ตำบลท่าเสา

อำเภอเมือง

8.นายเจริญ

จันทร

เลขที่181

หมู่ที่5

ตำบลท่าเสา

อำเภอเมือง

9.นายเด่น

สำลวน

เลขที่214/2

หมู่ที่6

ตำบลท่าเสา

อำเภอเมือง

10.นางบุษยมาส

หอมเย็น

เลขที่79

หมู่ที่7

ตำบลท่าเสา

อำเภอเมือง

11.นางลมัย 

แป้นสวน

เลขที่47

หมู่ที่8

ตำบลท่าเสา

อำเภอเมือง

12.นายสมบัติ

ตะสี

เลขที่142/1

หมู่ที่9

ตำบลท่าเสา

อำเภอเมือง

13.นายผ่อง

พรมเปียง

เลขที่61/3

หมู่ที่10

ตำบลท่าเสา

อำเภอเมือง

14.นายพล

หมีชนบท

เลขที่69

หมู่ที่1

ตำบลบ้านเกาะ

อำเภอเมือง

16.นายวีระ

ทับเกษม

เลขที่103

หมู่ที่3

ตำบลบ้านเกาะ

อำเภอเมือง

17.นายยงยุทธ

มายรรยงค์

เลขที่106/1

หมู่ที่4

ตำบลบ้านเกาะ

อำเภอเมือง

18.นายวินัย

จันทร์อิ่ม

เลขที่24/1

หมู่ที่5

ตำบลบ้านเกาะ

อำเภอเมือง

19.นายโนรี

เกตุเนียม

เลขที่29/1

หมู่ที่6

ตำบลบ้านเกาะ

อำเภอเมือง

20.นายบุญส่ง

รุ่งเมือง

เลขที่44/5

หมู่ที่7

ตำบลบ้านเกาะ

อำเภอเมือง

21.นายสมเพชร

อนุโยค

เลขที่26/1

หมู่ที่8

ตำบลบ้านเกาะ

อำเภอเมือง

22.นายอุบล

สินธนูทอง

เลขที่84/1

หมู่ที่9

ตำบลบ้านเกาะ

อำเภอเมือง

23.นายเดช

บุญเรือง

เลขที่256/1

หมู่ที่10

ตำบลบ้านเกาะ

อำเภอเมือง

24.นายละออ

ขำทับทิม

เลขที่32

หมู่ที่1

ตำบลป่าเซ่า

อำเภอเมือง

 

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

25.นายชัยกิจ

มณี

เลขที่23

หมู่ที่2

ตำบลป่าเซ่า

อำเภอเมือง

26.นายวิจารย์

ศิริเขียว

เลขที่59

หมู่ที่3

ตำบลป่าเซ่า

อำเภอเมือง

27.นายสิทธิชัย

มากโม

เลขที่56

หมู่ที่4

ตำบลป่าเซ่า

อำเภอเมือง

28.นายประดิษฐ

ดิษฐรัตน์

เลขที่86

หมู่ที่5

ตำบลป่าเซ่า

อำเภอเมือง

29.นายวิม

ทองเถื่อน

เลขที่78

หมู่ที่6

ตำบลป่าเซ่า

อำเภอเมือง

30.นายลือ

เกิดสาย

เลขที่6

หมู่ที่7

ตำบลป่าเซ่า

อำเภอเมือง

31.นายยรรยงค์

ฤทธิ์ประวัติ

เลขที่114

หมู่ที่8

ตำบลป่าเซ่า

อำเภอเมือง

32.นายสุรินทร์

อรัญสวรรค์

เลขที่31

หมู่ที่1

ตำบลคุ้งตะเภา

อำเภอเมือง

33.นายสุวิทย์

โตเย็น

เลขที่173

หมู่ที่2

ตำบลคุ้งตะเภา

อำเภอเมือง

34.นายโสม

ลอดลา

เลขที่26/1

หมู่ที่3

ตำบลคุ้งตะเภา

อำเภอเมือง

35.นายเผชิญ

สิงห์ประพันธ์

เลขที่1

หมู่ที่4

ตำบลคุ้งตะเภา

อำเภอเมือง

36.จสอ.ประสิทธิ์

พรหมมณี

เลขที่57

หมู่ที่5

ตำบลคุ้งตะเภา

อำเภอเมือง

37.นายจำเนียร

สุขคำ

เลขที่18

หมู่ที่6

ตำบลคุ้งตะเภา

อำเภอเมือง

38.นางน้ำผึ้ง

เลี้ยงประเสริฐ

เลขที่23

หมู่ที่7

ตำบลคุ้งตะเภา

อำเภอเมือง

39.นายวิรัตน์

ทิงาม

เลขที่220

หมู่ที่8

ตำบลคุ้งตะเภา

อำเภอเมือง

40.นายประนอม

มีรอด

เลขที่81

หมู่ที่1

ตำบลวังกะพี้

อำเภอเมือง

41.นายกลม

นุ่มมีชัย

เลขที่1

หมู่ที่2

ตำบลวังกะพี้

อำเภอเมือง

42.นายสมชาย

สาดไผ่

เลขที่64

หมู่ที่3

ตำบลวังกะพี้

อำเภอเมือง

43.นายชัยพล

เมฆไหว

เลขที่244

หมู่ที่4

ตำบลวังกะพี้

อำเภอเมือง

44.นางบุญโสม

จูเจียม

เลขที่303

หมู่ที่5

ตำบลวังกะพี้

อำเภอเมือง

45.นายพศวัต

ยิ้มนิยม

เลขที่51

หมู่ที่6

ตำบลวังกะพี้

อำเภอเมือง

46.นางจินตนา

ทับทอง

เลขที่3

หมู่ที่7

ตำบลวังกะพี้

อำเภอเมือง

47.นายอานนท์

ใบบัว

เลขที่232/2

หมู่ที่8

ตำบลวังกะพี้

อำเภอเมือง

48.นายบุญเลิศ

อยู่น้อย

เลขที่68

หมู่ที่9

ตำบลวังกะพี้

อำเภอเมือง

49.นายนิคม

ห้องมิ้ม

เลขที่92

หมู่ที่1

ตำบลหาดกรวด

อำเภอเมือง

50.นางทอง

อ่อนคง

เลขที่46/1

หมู่ที่2

ตำบลหาดกรวด

อำเภอเมือง

51.นายพนม

รุ่งทอง

เลขที่95

หมู่ที่3

ตำบลหาดกรวด

อำเภอเมือง

52.นายเฉลา

พันธ์อินทร์

เลขที่118/1

หมู่ที่4

ตำบลหาดกรวด

อำเภอเมือง

53.นายตอง

โหมดพันธ์

เลขที่36/1

หมู่ที่5

ตำบลหาดกรวด

อำเภอเมือง

54.นายปุณณะ

ลีพุ่ม

เลขที่85

หมู่ที่6

ตำบลหาดกรวด

อำเภอเมือง

55.นายสมควร

ดีรัสมี

เลขที่32/2

หมู่ที่7

ตำบลหาดกรวด

อำเภอเมือง

56.นายถาม์ณพรรธช์

แตงณรงค์

เลขที่50

หมู่ที่8

ตำบลหาดกรวด

อำเภอเมือง

57.นายบุญมา

ทับคำ

เลขที่40

หมู่ที่9

ตำบลหาดกรวด

อำเภอเมือง

58.นายคงถาวร

หน่อใหม่

เลขที่223

หมู่ที่1

ตำบลน้ำริด

อำเภอเมือง

59.นายสมาน

ตันดี

เลขที่68

หมู่ที่2

ตำบลน้ำริด

อำเภอเมือง

60.นายสมชาย

ลำอะนา

เลขที่272

หมู่ที่3

ตำบลน้ำริด

อำเภอเมือง

61.นางสุภาภรณ์

อ้วนสะอาด

เลขที่127

หมู่ที่4

ตำบลน้ำริด

อำเภอเมือง

62.นายบุญใส

จิตต์มั่น

เลขที่80

หมู่ที่5

ตำบลน้ำริด

อำเภอเมือง

63.นายชม

แก้วเปี้ย

เลขที่59/1

หมู่ที่6

ตำบลน้ำริด

อำเภอเมือง

64.นายวิวัฒน์

มั่นคง

เลขที่56/1

หมู่ที่7

ตำบลน้ำริด

อำเภอเมือง

65.นายทอง

ปันดี

เลขที่196

หมู่ที่8

ตำบลน้ำริด

อำเภอเมือง

 

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

66.นางสาวจันทร์แรม

ซาทรง

เลขที่117/1

หมู่ที่9

ตำบลน้ำริด

อำเภอเมือง

67.นายแสวง

ดีคำ

เลขที่223

หมู่ที่10

ตำบลน้ำริด

อำเภอเมือง

68.นางวิเชียร

เนตรขันทอง

เลขที่66/1

หมู่ที่1

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

69.นายอนันต์

หิรัญสวรรค์

เลขที่58

หมู่ที่2

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

70.นางจำลอง

คงถาวร

เลขที่50

หมู่ที่3

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

71.นายเสน่ห์

ศรีสกุล

เลขที่28/1

หมู่ที่4

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

72.นางอารีรัตน์

วงค์พุทธคำ

เลขที่25/1

หมู่ที่5

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

73.นางสุนันท์

ปาด้วง

เลขที่4

หมู่ที่6

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

74.นายชิน

สีสกุล

เลขที่37

หมู่ที่7

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

75.นายบุญมี

เสวันนา

เลขที่84

หมู่ที่8

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

76.นายสุพล

ภูสี

เลขที่28

หมู่ที่9

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

77.นายสุขเสริม

มงคลสิทธิ์

เลขที่23

หมู่ที่10

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

78.นายสมาน

พรวนพรม

เลขที่104

หมู่ที่11

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

79.นายศรีทอง

พรหมมา

เลขที่28

หมู่ที่12

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

80.นายมูล

มูลเชื้อ

เลขที่180

หมู่ที่13

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

81.นายสุภาพ

ลำเจริญ

เลขที่129

หมู่ที่14

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

82.นายสุพจน์

แก้วแสงจันทร์

เลขที่150

หมู่ที่15

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

83.นายพลอย

ใสสีสูบ

เลขที่115

หมู่ที่16

ตำบลงิ้วงาม

อำเภอเมือง

84.นายประพันธ์

มะโนปา

เลขที่168

หมู่ที่1

ตำบลบ้านด่านนาขาม

อำเภอเมือง

85.นายไพ

ศรีจันทร์มาก

เลขที่263

หมู่ที่2

ตำบลบ้านด่านนาขาม

อำเภอเมือง

86.นายทรงศักดิ์

ดีธรรมมา

เลขที่20

หมู่ที่3

ตำบลบ้านด่านนาขาม

อำเภอเมือง

87.นายธนกร

ยาโม้

เลขที่192

หมู่ที่4

ตำบลบ้านด่านนาขาม

อำเภอเมือง

88.นายปัญญา

มูลจันทร์

เลขที่70

หมู่ที่5

ตำบลบ้านด่านนาขาม

อำเภอเมือง

89.นางเกษสุคนธ์

อ่อนอ้วน

เลขที่180

หมู่ที่6

ตำบลบ้านด่านนาขาม

อำเภอเมือง

90.นายเมธี

พันสา

เลขที่121

หมู่ที่7

ตำบลบ้านด่านนาขาม

อำเภอเมือง

91.นายอรุณ

คำแดง

เลขที่106

หมู่ที่8

ตำบลบ้านด่านนาขาม

อำเภอเมือง

92.นายบุญเติม

ก้อนคำ

เลขที่62

หมู่ที่9

ตำบลบ้านด่านนาขาม

อำเภอเมือง

93.นายสมพร

ตุมตอง

เลขที่181/1

หมู่ที่10

ตำบลบ้านด่านนาขาม

อำเภอเมือง

94.นายเส็ง

คำคุ้ม

เลขที่69

หมู่ที่11

ตำบลบ้านด่านนาขาม

อำเภอเมือง

95.นายมงคล

เหล่ากาวี

เลขที่4

หมู่ที่12

ตำบลบ้านด่านนาขาม

อำเภอเมือง

96.นายอุดม

บุญพูล

เลขที่106/1

หมู่ที่13

ตำบลบ้านด่านนาขาม

อำเภอเมือง

97.นายไสว

ทองทา

เลขที่65

หมู่ที่1

ตำบลบ้านด่าน

อำเภอเมือง

98.นายประเกียบ

นาคสุข

เลขที่4

หมู่ที่2

ตำบลบ้านด่าน

อำเภอเมือง

99.นายประวิตร

ชื่นจำนงค์

เลขที่9

หมู่ที่3

ตำบลบ้านด่าน

อำเภอเมือง

100.นายประสพ

แสงดาว

เลขที่39

หมู่ที่4

ตำบลบ้านด่าน

อำเภอเมือง

101.นายสมยศ

เงินคำ

เลขที่24

หมู่ที่5

ตำบลบ้านด่าน

อำเภอเมือง

102.นายชำนาญ

จันทร์ทรา

เลขที่2/1

หมู่ที่6

ตำบลบ้านด่าน

อำเภอเมือง

103.นายประสิทธิ์

ช่างดี

เลขที่6

หมู่ที่7

ตำบลบ้านด่าน

อำเภอเมือง

104.นางสายัณห์

ทองชั่ง

เลขที่96

หมู่ที่8

ตำบลบ้านด่าน

อำเภอเมือง

105.นายสุนทร

แก้วว่าว

เลขที่6

หมู่ที่9

ตำบลบ้านด่าน

อำเภอเมือง

107.นางสมศิลป์

จันทร์ทอง

เลขที่3/1

หมู่ที่10

ตำบลบ้านด่าน

อำเภอเมือง

 

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

108.นางสมควร

หม่อมรักษา

เลขที่108/1

หมู่ที่11

ตำบลบ้านด่าน

อำเภอเมือง

109.นายบุญส่ง

แก้วขาว

เลขที่28/1

หมู่ที่12

ตำบลบ้านด่าน

อำเภอเมือง

110.นายสว่าง

ขำดำ

เลขที่4

หมู่ที่1

ตำบลผาจุก

อำเภอเมือง

111.นายวิวัฒน์

อุ่นเรือน

เลขที่77

หมู่ที่2

ตำบลผาจุก

อำเภอเมือง

112.นายวัทธิกร

พรมทอง

เลขที่51

หมู่ที่3

ตำบลผาจุก

อำเภอเมือง

113.นางปาริชาติ

โตศิริ

เลขที่103/3

หมู่ที่4

ตำบลผาจุก

อำเภอเมือง

114.นายอนันต์

พลพิพัฒน์

เลขที่154

หมู่ที่5

ตำบลผาจุก

อำเภอเมือง

115.นางละมัย

สิงห์วรรณ์

เลขที่66

หมู่ที่6

ตำบลผาจุก

อำเภอเมือง

116.นายสุเทพ

พรมแก้ว

เลขที่59

หมู่ที่7

ตำบลผาจุก

อำเภอเมือง

117.นายสมัย

เอื่ยมท่า

เลขที่40/1

หมู่ที่8

ตำบลผาจุก

อำเภอเมือง

118.นายไพโรจน์

เงินเชื้อ

เลขที่3

หมู่ที่9

ตำบลผาจุก

อำเภอเมือง

119.นายบุญส่ง

กุลมิตร

เลขที่2

หมู่ที่10

ตำบลผาจุก

อำเภอเมือง

120.นายวิเชียร

พ่วงขำ

เลขที่90

หมู่ที่11

ตำบลผาจุก

อำเภอเมือง

121.นายบุญเลิศ

โตนุ้ย

เลขที่326

หมู่ที่12

ตำบลผาจุก

อำเภอเมือง

122.นายคนอง

แก้วน้อย

เลขที่121

หมู่ที่13

ตำบลผาจุก

อำเภอเมือง

123.นายประสงค์

คงทอง

เลขที่90

หมู่ที่14

ตำบลผาจุก

อำเภอเมือง

124.นายไขศิลป์

รัตนเดชา

เลขที่97

หมู่ที่1

ตำบลวังดิน

อำเภอเมือง

125.นายสมเดช

ขึมจันทร์

เลขที่145

หมู่ที่2

ตำบลวังดิน

อำเภอเมือง

126.นางมารศรี

สิงห์เสวก

เลขที่41

หมู่ที่3

ตำบลวังดิน

อำเภอเมือง

127.นายประสิทธิ์

ใจแก้ว

เลขที่187

หมู่ที่4

ตำบลวังดิน

อำเภอเมือง

128.นายวุฒิชาญ

ท้าวเทพ

เลขที่49

หมู่ที่5

ตำบลวังดิน

อำเภอเมือง

129.นางเกษม

บัวดี

เลขที่117/2

หมู่ที่6

ตำบลวังดิน

อำเภอเมือง

130.นายดิตถ์ธรนินท์

บัวดี

เลขที่55

หมู่ที่7

ตำบลวังดิน

อำเภอเมือง

131.นายสะเอี่ยม

อุ่นคำปา

เลขที่113

หมู่ที่8

ตำบลวังดิน

อำเภอเมือง

132.นายไสว

ใจกัน

เลขที่157

หมู่ที่9

ตำบลวังดิน

อำเภอเมือง

133.นายลำยงค์

ปัญญาทา

เลขที่126

หมู่ที่10

ตำบลวังดิน

อำเภอเมือง

134.นายภพ

พิพิธภักดี

เลขที่4

หมู่ที่1

ตำบลแสนตอ

อำเภอเมือง

135.นายจำรอง

สุกร

เลขที่1/1

หมู่ที่2

ตำบลแสนตอ

อำเภอเมือง

136.นายสมศักดิ์

มีพันธุ์

เลขที่24

หมู่ที่3

ตำบลแสนตอ

อำเภอเมือง

137.นายบุญธรรม

บุญกาวิน

เลขที่2/4

หมู่ที่4

ตำบลแสนตอ

อำเภอเมือง

138.นายชาญ

ขวัญคำ

เลขที่78

หมู่ที่5

ตำบลแสนตอ

อำเภอเมือง

139.นายสังวาลย์

ครุฑสอน

เลขที่43

หมู่ที่6

ตำบลแสนตอ

อำเภอเมือง

140.นายพเยาว์

ไกลแนว

เลขที่59

หมู่ที่7

ตำบลแสนตอ

อำเภอเมือง

141.นางยุพดี

แย้มพราม

เลขที่47

หมู่ที่8

ตำบลแสนตอ

อำเภอเมือง

142.นายสันติ

สาหนู

เลขที่68

หมู่ที่1

ตำบลหาดงิ้ว

อำเภอเมือง

143นางราตรี

รุ่งเชตุ

เลขที่81

หมู่ที่2

ตำบลหาดงิ้ว

อำเภอเมือง

144.นายวิรัช

ลาดทะ

เลขที่19/1

หมู่ที่3

ตำบลหาดงิ้ว

อำเภอเมือง

145.นางบัวเผื่อน

เกียงคำ

เลขที่188

หมู่ที่4

ตำบลหาดงิ้ว

อำเภอเมือง

146.นายหยุด

คำขันตี

เลขที่62/1

หมู่ที่5

ตำบลหาดงิ้ว

อำเภอเมือง

147.นายพจน์

ทูขุนทด

เลขที่232

หมู่ที่6

ตำบลหาดงิ้ว

อำเภอเมือง

148.นายทองสังข์

จั่นเพ็ชร

เลขที่18/1

หมู่ที่7

ตำบลหาดงิ้ว

อำเภอเมือง

 

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

149.นางวิภารัตน์

วันเอก

เลขที่80

หมู่ที่8

ตำบลหาดงิ้ว

อำเภอเมือง

150.นายเจริญ

ซ้อนสมบัติ

เลขที่2

หมู่ที่9

ตำบลหาดงิ้ว

อำเภอเมือง

151.นายสมเกียรติ

มั่นแย้ม

เลขที่5/1

หมู่ที่10

ตำบลหาดงิ้ว

อำเภอเมือง

152.นายประเทือง

น้อยจันทร์

เลขที่127

หมู่ที่1

ตำบลขุนฝาง

อำเภอเมือง

153.นางไสว

สีชุมพล

เลขที่28/1

หมู่ที่2

ตำบลขุนฝาง

อำเภอเมือง

154.นายสำรวย

พันธ์ศรี

เลขที่130

หมู่ที่3

ตำบลขุนฝาง

อำเภอเมือง

155.นายวิโรช

เจ๊กผาจุก

เลขที่3

หมู่ที่4

ตำบลขุนฝาง

อำเภอเมือง

156.นายพยอม

สาดคำ

เลขที่137

หมู่ที่6

ตำบลขุนฝาง

อำเภอเมือง

157.นายสมคิด

เรือนคำ

เลขที่27

หมู่ที่7

ตำบลขุนฝาง

อำเภอเมือง

158.นายสมคิด

จันทร์กลอง

เลขที่42/2

หมู่ที่1

ตำบลถ้ำฉลอง

อำเภอเมือง

169.นายบุญเลิศ

เทียนไชย

เลขที่33/1

หมู่ที่2

ตำบลถ้ำฉลอง

อำเภอเมือง

160.นายรุ่งเรือง

ไร้เปี่ยม

เลขที่40/4

หมู่ที่3

ตำบลถ้ำฉลอง

อำเภอเมือง

161.นางพนาวัล

คุ้มบ้าน

เลขที่51

หมู่ที่4

ตำบลถ้ำฉลอง

อำเภอเมือง