ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

336960

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

1.นางเสวียน

บุตรที

เลขที่5/2

หมู่ที่1

ตำบลม่วงเจ็ดต้น

อำเภอบ้าโคก

2.นางชิน

ปัญนะศรี

เลขที่47

หมู่ที่2

ตำบลม่วงเจ็ดต้น

อำเภอบ้าโคก

3.นายสาย

สนิทมูล

เลขที่43/6

หมู่ที่3

ตำบลม่วงเจ็ดต้น

อำเภอบ้าโคก

4.นายอำนวย

เพ็งพา

เลขที่28

หมู่ที่4

ตำบลม่วงเจ็ดต้น

อำเภอบ้าโคก

5.นางริกฤษ์

สุนทรชัย

เลขที่35

หมู่ที่5

ตำบลม่วงเจ็ดต้น

อำเภอบ้าโคก

6.นางสโรชา

บุญสุภา

เลขที่66

หมู่ที่6

ตำบลม่วงเจ็ดต้น

อำเภอบ้าโคก

7.นายศักดิ์สิทธิ์

ด้วงแดง

เลขที่22

หมู่ที่7

ตำบลม่วงเจ็ดต้น

อำเภอบ้าโคก

8.นายนราวิทย์

บัวคำ

เลขที่99/9

หมู่ที่1

ตำบลบ้านโคก

อำเภอบ้าโคก

9.นางภัณฑิรา

ดวงแก้ว

เลขที่9

หมู่ที่2

ตำบลบ้านโคก

อำเภอบ้าโคก

10.นางชุติมา

สุวรรณนวล

เลขที่247

หมู่ที่3

ตำบลบ้านโคก

อำเภอบ้าโคก

11.นายศรีจันทร์

อุตยะราช

เลขที่14/8

หมู่ที่4

ตำบลบ้านโคก

อำเภอบ้าโคก

12.นางวราภรณ์

สินเดช

เลขที่89/5

หมู่ที่5

ตำบลบ้านโคก

อำเภอบ้าโคก

13.นายกิตติชัย

แย้มมูล

เลขที่20

หมู่ที่6

ตำบลบ้านโคก

อำเภอบ้าโคก

14.นายวิวัฒน์

ทองออน

เลขที่28/2

หมู่ที่7

ตำบลบ้านโคก

อำเภอบ้าโคก

15.นางสีไว

ลาน้อย

เลขที่35/1

หมู่ที่1

ตำบลนาขุม

อำเภอบ้าโคก

16.นายพรมมา

คำบ้านฝาย

เลขที่40/6

หมู่ที่2

ตำบลนาขุม

อำเภอบ้าโคก

17.นายอภินันท์

อินอ่อน

เลขที่49/1

หมู่ที่3

ตำบลนาขุม

อำเภอบ้าโคก

18.นายทับ

มาคำ

เลขที่78/2

หมู่ที่4

ตำบลนาขุม

อำเภอบ้าโคก

19.นายรุจิรัตน์

ทอนแสง

เลขที่39

หมู่ที่5

ตำบลนาขุม

อำเภอบ้าโคก

20.นายทอง

คำหม้อ

เลขที่45/4

หมู่ที่6

ตำบลนาขุม

อำเภอบ้าโคก

21.นางพร้อม

โสมวัน

เลขที่33

หมู่ที่7

ตำบลนาขุม

อำเภอบ้าโคก

22.นายจันทร์ดา

พันเพ็ง

เลขที่  8/1

หมู่ที่1

ตำบลบ่อเบี้ย

อำเภอบ้าโคก

23.นายอุดม

สิริวัฒนาเดชา

เลขที่40/1

หมู่ที่2

ตำบลบ่อเบี้ย

อำเภอบ้าโคก

24.นายสมเกียรติ

สุวิลัย

เลขที่74/1

หมู่ที่3

ตำบลบ่อเบี้ย

อำเภอบ้าโคก

25.นายเทียน

อาจดวงดี

เลขที่130

หมู่ที่7

ตำบลบ่อเบี้ย

อำเภอบ้าโคก

26.นายประเสริฐ

ทาโทน

เลขที่5

หมู่ที่8

ตำบลบ่อเบี้ย

อำเภอบ้าโคก

27.นางอัญชลี

พิมพ์น้อย

เลขที่54

หมู่ที่9

ตำบลบ่อเบี้ย

อำเภอบ้าโคก

28.นายจุบรรณ

วงษ์นวน

เลขที่18

หมู่ที่10

ตำบลบ่อเบี้ย

อำเภอบ้าโคก