รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 นางประเสริฐ  พันแพง 105/2 1 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-9270-0749,09-9387-0420
2 นางสาวสุพรรณี  ศรีสว่าง 85/5 2 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-9563-9226
3 นายเมธี  มูลคำ 90 3 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-9906-7945
4 นางสาวศิริษา  ทองมา 11/26 4 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์  
5 นายเสรียม  มาลาม 48 6 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์  
6 นายฉลอง  มาปัด 34/1 7 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-9675-3254
7 นายเทพพิทักษ์  ฟองมี 330 9 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์  
8 นายเทศ  จันรุณ 4 11 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์  
9 นายสุวิทย์  ดามัง 37 1 สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-1281-8278
10 นายย่อม  อินแจ้ 37/1 2 สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-9038-8755
11 นายนัด  ศรีสุวรรณโสภา 11/1 3 สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-0659-4322
12 นางบุญเพ็ง  มีมา 10/1 4 สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-4732-4754
13 นายเชียร  พรมผา 21/1 5 สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ 06-1804-4869
14 นายไร  ทาย่อม 21 1 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-5731-9830
15 นายวิศรุต  เกตุรู้ 63 2 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-4819-6927
16 นายกิตติชัย  โพธิ์ศรี 85 3 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-7200-2991
17 นางดวงจันทร์  ดีสอน 9 4 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-9403-5193
18 นายชาญชัย  ด้วงแดง 15 5 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-8436-5441
19 นายคำตั๋น  ดอกคำ 9/1 6 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-7212-1542
20 นายณรงค์  ไชยมิ่ง 119/1 7 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ 09-3143-4568
21 นายทองม้วน  เพียงตา 103/1 8 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-6208-6190
22 นายสอน  เปียงแก้ว 50 9 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-9564-6308
23 นางสาวมะลิ  อินสุ 116 1 บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-4812-9359
24 นางทูนมี  อ่องดา 188 2 บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-7841-0812
25 นายทรัพย์อนันต์  มาง้าว 39 3 บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-1267-0357
26 นายแปลง  พรมทองดี 5/1 4 บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-6212-7669
27 นายไสย์  ปัญญาสงค์ 63/8 5 บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-9566-1804
28 นายมั่น  พิมเสน 95 6 บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08-2882-2652