ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217477

การสัมมนาทางวิชาการและการเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุตรดิตถ์

             สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานการสัมมนาทางวิชาการและการเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุตรดิตถ์ ในครั้งนี้

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
        * การเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกับการแสดงผลงานนิทรรศการในหัวข้อ เรื่อง “พื้นที่สร้างสรรค์การเมือง ภาคพลเมืองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
       *การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลเมืองกับการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์สู่การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2
       * เวทีเสวนา “การเมืองภาคพลเมืองกับการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในโอกาสนี้นายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมเวทีเสวนา “การเมืองภาคพลเมืองกับการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในครั้งนี้ด้วย

ภาคพลเมอง1ภาคพลเมอง2ภาคพลเมอง3ภาคพลเมอง4ภาคพลเมอง5