ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217456

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร

          สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี 2561   รายละเอียดพอสังเขปดังนี้
1.การรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)
2.เกษตรกรและผู้สนใจสามารถยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์อาคาร เลขที่ 8/69 ถนนเจษฎาบดินทร์เหนือ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
3.เป็นหนี้ในระบบตามที่กฎหมายกำหนด และมีหนี้้ที่เกิดจากการเกษตรกรรม
เกษตรกรผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-830757 ,055-830758

กองทนฟนฟ1กองทนฟนฟ2กองทนฟนฟ3กองทนฟนฟ4กองทนฟนฟ5