ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217463

การแสดงความเห็นต่อ -ร่าง-กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ....

                   ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่อ (ร่าง)กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ....โดยมีรายระเอียดดังต่อไปนี้
     1.รายละเอียด ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรฐานบังคับ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551" ---->http://www.acfs.go.th/cm_layer-farm/acfs_declare.pdf

     2. รายละเอียด (ร่าง)มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่"--->http://www.acfs.go.th/cm_layer-farm/GAP_LAYER_FARM.pdf
ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถดำเนินการได้โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อ---->สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือเสนอผ่านทางเว็ปไซต์ ---> www.acfs.go.th โดยให้ระบุชื่อ ที่อยู่ อาชีพและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันออกประกาศฉบับนี้

 

มกอช.Z