ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

189895

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น "แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย"

          ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 25667 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรการ 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามที่จังหวัดเห็นสมควร และในปัจจุบันได้มีการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมมาครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
              เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมในโอกาสที่จัดตั้งมาครบ 4 ปี กระทรวงมหาดไทยจึดได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผ่าน Application Google forms เพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางลิงก์นี้ได้เลยนะค่ะ --->>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDaoWcpecHKS5kep6dlRIbzx5Fn_WuVdgnsa3xGES0MMlK0w/viewform?fbclid=IwAR0_VOlgGVJ9Awc2Exq1j6kYppPTkAMzOF5myubHylLtB4s-8LB00UUooEQ