ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

219838

ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงการที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับธ.ก.ส. แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

 กองทนฟนฟ        

             ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 รับทราบโครงการ "โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) " โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร (กฟก.) ที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (์NPLs)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 36,605 ราย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดำเนินการ ดังนี้

           1.นำเงินต้นที่เกษตรกรค้างชำระ ร้อยละ 50 มาทำสัญญาปรับโครงสร้างใหม่ ตามเวลาที่ตกลงกัน แต่ไม่เกิน 15 ปี อัตราดอกเบี้ย MRR-3  (ประมาณร้อยละ 4 ต่อปี) ส่วนเงินต้นอีกร้อยละ 50 และดอกเบี้ยที่ค้างชำระทั้งหมดจะพักไว้ก่อน

           2.เมื่อเกษตรกรสามารถชำระคืน ธ.ก.ส. ตามสัญญาที่ทำไว้ตาม ข้อ 1 ครบตามกำหนดดอกเบี้ยที่พักไว้ ธ.ก.ส. จะพิจารณายกให้เกษตรกร

           3.ส่วนเงินต้นที่เหลืออีกร้อยละ 50 ธ.ก.ส. จะนำมาดำเนินการปรับโครงสร้างใหม่อีกครั้ง ภายใต้ดุลพินิจของ ธ.ก.ส. ที่จะพิจารณาถึงศักยภาพของลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้หลักการเป็นธรรม และไม่มีผลกระทบต่อภาระของเกษตรกร

           4.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถนำมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ภายในกำหนดเวลา และมีรายได้ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

           5.กรณีที่หนี้ของเกษตรกร เป็นภาระหนักและมีเหตุผลจำเป็นที่ ธ.ก.ส. ต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ธ.ก.ส. จะดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. เช่น การจำหน่ายหนี้เงินกู้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญให้แก่เกษตรกรที่ตาย ทุพพลภาพ หรือมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วย หรือการพิการ ลดภาระหนี้ด้วยการ Hair Cut ต้นเงิน/ดอกเบี้ย บางส่วนให้แก่เกษตรกรที่มีอายุมาก ชราภาพ และเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพตามปกติ โดยไม่มีทายาทมารับช่วงแทน เป็นต้น

          ในการนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อสร้า่งการรับรู้ทำความเข้าใจให้เกษตรกรทราบ และไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาที่เกษตรกรเป็นลูกหนี้ทั่วประเทศ  คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่--->>https://www.opsmoac.go.th/news-files-402791791029