ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

367732

การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และราคายางพาราตกต่ำของประเทศไทย

        ด้วยสถานการณ์ราคายางพาราของประเทศมีแนวโน้มตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน จึงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ในช่วงราคายางพาราตกต่ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ทำการศึกษาปัญหาภาวะวิกฤติราคายางพาราและแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการตลาดยางพารา รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน

         จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหายางพาราในระยะเร่งด่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์ สื่อสาร สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการตลาดยางพารา รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน รายละเอียดตามลิงก์นี้--->

https://www.moac.go.th/news-preview-402891791486?fbclid=IwAR2CiCOOnjUnTeMOF0CsiMYKPIGliRb7mqY4MbYVNgUqEvvZutHcdEQEHmU