ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

367676

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง "การกำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง"

             ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง "การกำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง" ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้เหมาะสม กับสภาพปัจจุบัน มีมาตรฐานเดียวกัน มีความถูกต้องชัดเจน และเหมาะสมกับสภาพการค้าปกติ รายละเอียดประกาศมีดังนี้ 

 

ประกาศกระทรวงพาณชยฯขาวโพด Page 1ประกาศกระทรวงพาณชยฯขาวโพด Page 2ประกาศกระทรวงพาณชยฯขาวโพด Page 3ประกาศกระทรวงพาณชยฯขาวโพด Page 4

หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่---> https://drive.google.com/file/d/1Nv76SebqyrwC3nmgCOY2P2C6mu0qzLxn/view?usp=sharing