ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217438

การแจ้งครอบครองกัญชา

                ประชาสัมพันธ์การแจ้งครอบครองกัญชาให้เกษตรกรและเครือข่ายองค์กรเกษตรกรของสภาเกษตรกรแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับทราบ และเข้าใจในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง "การครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับให้ไม่ต้องรับโทษ" #ซึ่งต้องดำเนินการแจ้งการครอบครองกัญชา ให้แล้วเสร็จ***ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562***

          โดยเกษตรกรและเครือข่ายองค์กรเกษตรกรสามารถแจ้งการครอบครองกัญชาได้ที่>>>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ทางสนง.สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจ้งการครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะของผู้ป่วย หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ได้ทางเบอร์โทรศัพท์----> 0-5540-7427 และท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว และแบบฟอร์มบันทึกแจ้งการมีไว้ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ตามลิงก์นี้----> https://drive.google.com/file/d/1XT9bnEd3DWqQb8oD-wHu-hOT093-05Pq/view?usp=sharing

 

การประชาสมพนธรบแจงการครอบครองกญชาประกาศกระทรวง1การประชาสมพนธรบแจงการครอบครองกญชาประกาศกระทรวง2

การประชาสมพนธรบแจงการครอบครองกญชาแบบฟอรมแจงการครอบครอง

แจงครอบครองกญชาเอกสารหมายเลข 2 ปรบปรง Page 1แจงครอบครองกญชาเอกสารหมายเลข 2 ปรบปรง Page 2แจงครอบครองกญชาเอกสารหมายเลข 2 ปรบปรง Page 3การประชาสมพนธรบแจงการครอบครองกญชาเอกสารแนบ 3