ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217464

เสวนาด้านการส่งเสริมกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา...นายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายอาวุธ พานิชย์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรฯ เข้าร่วมเสวนาด้านการส่งเสริมกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

126591266012661126621266312664126651266612669126701267612678