ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

352148

การประชุมหารือโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตพืชผักปลอดภัย

          นายประดิษฐ ดิษฐรัตน์ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัยตำบลป่าเซ่า พร้อมด้วยสมาชิก เข้าร่วมประชุมหารือโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตพืชผักปลอดภัย ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ นางสาววณพร แสนคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การใช้ไส้เดือนฝอยเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช และการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยให้แก่เกษตรกร โดยหวังให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยลดต้นทุนในการเกษตรให้แก่เกษตรกร

 

ไสเดอนฝอยไสเดอนฝอย1ไสเดอนฝอย2ไสเดอนฝอย3ไสเดอนฝอย4ไสเดอนฝอย5ไสเดอนฝอย6ไสเดอนฝอย7ไสเดอนฝอย8ไสเดอนฝอย9ไสเดอนฝอย10ไสเดอนฝอย11