รู้ยัง! 7 มาตรการรัฐจัดให้...ชาวไร่มันสำปะหลัง

ข่าวดีเพื่อชาวมันสำปะหลังทั่วประเทศมาแล้วจ้า 
รู้ยัง! 7 มาตรการเพื่อชาวมันสำปะหลัง รัฐจัดให้!
ตามแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2561/62
 ขอกระซิบดังๆ ให้ฟังก้องไร่ ดังนี้เลยจ้า ...
 1. สนับสนุนเงินทุนสำหรับซื้อเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็ก
2. สินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
3. สินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยดแก่เกษตรกร
4. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
5.ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (มันเส้นสะอาด)
6. ขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
7. กำกับดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน                                     
#สนใจ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และธ.ก.ส.ทั่วประเทศ
มนสำปะหลง