ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

223861

การพัฒนาระบบการขออนุญาตขนย้ายน้ำมันปาล์มทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

                  ด้วยกรมการค้าภายใน ได้พัฒนาระบบการขออนุญาตขนย้ายน้ำมันปาล์มทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน ระยะเวลา และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งผู้ขออนุญาตไม่ต้องเดินทางมายื่นและรับหนังสืออนุญาตที่หน่วยงาน รวมทั้งสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาประมวลผลใช้วิเคราะห์คาดการณ์เตือนภัย และกำหนดนโยบายด้านปริมาณราคาสินค้าและตรวจสอบการขนย้ายและการลักลอบสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอส่ง "ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 62 พ.ศ.2562 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายน้ำมันปาล์ม และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562" ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามที่อยู่ลิงก์นี้เลยนะค่ะ https://drive.google.com/file/d/1TVf-R5pZLgddK7CcXiEiOUOKG_CntiYo/view?usp=sharing