ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217439

โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            ข่าวดีสำหรับบุตรหลานเกษตรกร...ด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนองค์ความรู้และให้การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการรับนักเรียนทายาทเกษตรกรจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563

          โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน แจ้งหลักเกณฑ์การรับนักเรียนทายาทเกษตรกร ภายใต้ “โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ” เพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำหรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อตามโครงการ 2 ประเภท ดังนี้

            1. โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำหรับสภาเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ สำหรับสาขาเกษตรทั่วไป 8 สาขาวิชาเอก ได้แก่ 1) กีฏวิทยา 2) โรคพืช 3) พืชไร่ 4) พืชสวน 5) ปฐพีศาสตร์ 6) ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 7) สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และ 8) เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ     **จังหวัดละ 2 คน รวมจำนวน 34 คน**

            2. โครงการนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำหรับสภาเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ "สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร" ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร   *จำนวน 6 คน*          สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับนักเรียนทายาทเกษตรกร ภายใต้ "โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้กับนักเรียนที่สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       --->โดยนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว๊ปไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th ทั้งนี้ ระบบเปิดรับสมัคร จะเปิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และนำเอกสารประกอบการสมัครมายื่นให้กับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5540-7427 หรือเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

       --->ศึกษารายละเอียดประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) การรับนักเรียนภายใต้ “โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ได้จากลิงก์นี้เลยนะค่ะ 

https://drive.google.com/file/d/14ECZlqHblvinyVTl1rfuca1f72fowyNk/view?usp=sharing