ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

273971

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6)

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) ซึ่งคาดจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564 ดังนี้
- ราคาเป้าหมาย (ประกัน) 2.50 บาท/กิโลกรัม
- ราคากลางอ้างอิง 2.38 บาท/กิโลกรัม
 ****เกษตรกรได้รับชดเชยส่วนต่าง 0.12 บาท/กิโลกรัม
(2.50 บาท ลบ 2.38 บาท = 0.12 บาท) หรือตันละ 120 บาท คูณ ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน❗❗❗
** การคำนวณปริมาณผลผลิต **
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559/60, ปี 2560/61, ปี 2561/62) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เท่ากับ 3,527 กิโลกรัม คูณด้วยจำนวนไร่ ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน
 
งวดท 6
 
  ทั้งนี้ เกษตรกรตรวจสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินของ ธ.ก.ส.ว่าโอนแล้วหรือยังได้ที่แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect.
อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์