ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

413678

การประชุม “สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559”

สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดประชุม  “สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559” เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งพิจารณาขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

IMG 2518-1IMG 2530-2IMG 2512-3