ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

340609

การจัดกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559”

นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ป่าไม้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งต้นน้ำเพิ่มขึ้น และสร้างระบบนิเวศน์เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ

IMG 2973-1IMG 3006-2IMG 2993-3