ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

424006

การจัดการเรียนรู้ หลักสูตร “ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ กับครูเกษตรกร"

การจัดการเรียนรู้ หลักสูตร “ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ กับครูเกษตรกร” เรื่อง การทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การเกษตรไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 อีกทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาสร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรของนักเรียน ภายใต้โครงการยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร เป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายเรืองเดช จันทร์บุญ เกษตรกรต้นแบบ สาขา “เกษตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้

 

ทายาทเกษตร1ทายาทเกษตร2ทายาทเกษตร3ทายาทเกษตร4ทายาทเกษตร5ทายาทเกษตร6

ทายาทเกษตร9

 

 

ทายาทเกษตร8