ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

189822

สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา “ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา”

              นายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพนักงาน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา และลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ กับครูเกษตรกร” ภายใต้โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตร และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือสร้างทายาทเกษตรกร ยกระดับการเกษตร ณ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยากล่าวต้อนรับ คณะผู้จัดกิจกรรม คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

           วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้การส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียน ช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนจากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาสามารถช่วยเหลืองานด้านการเกษตรในครอบครัวได้ รวมทั้งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจัดการฟาร์ม เป็นต้นแบบ ถ่ายทอดความรู้และสืบทอดอาชีพการเกษตรต่อไปในอนาคต 

 

MOUMOU1MOU2MOU3MOU4