ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

189959

การประชุมกลุ่มองค์กรเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตร ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560

                    สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มองค์กรเกษตรกร  ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตร ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560  
ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ และพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อร่วมกันบริหารโครงการดังกล่าว โดยมีสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์คอยดูแลและให้คำปรึกษา ประสานงาน และประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์และการเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร
และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเกษตรก

ปช.ตลาดปช.ตลาด1ปช.ตลาด2ปช.ตลาด3