ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

189887

สภาเกษตรกรจังหวัดร่วมผลักดันกลุ่มเกษตรกร สู่เกษตรอุตสาหกรรม

           การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 2560 เพื่อยกระดับ กลุ่มรายสินค้าเกษตรตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคขุนพื้นเมืองเหนือเขื่อนสิริกิติ์และแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่น” โดยการประสานงานกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ในการสนับสนุนนวัตกรรมด้านการเกษตร ได้แก่ เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยคอก เครื่องสับหญ้า และเครื่องบดอาหาร เพื่อต่อยอดการพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

ต.ทาแฝกต.ทาแฝก1ต.ทาแฝก2ต.ทาแฝก3ต.ทาแฝก4ต.ทาแฝก5ต.ทาแฝก6