ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217472

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2560

ปช.1ปช.2ปช.3ปช.4ปช.5ปช.6ปช.7ปช.8

นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร     

2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น

3.โครงการอบรมการผลิตมะม่วงหิมพานต์ให้มีคุณภาพ

4.โครงการอบรมการผลิตมะขามหวานให้มีคุณภาพ