ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217473

การประชุมขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม

            การประชุมกลุ่มเกษตรกรรายสินค้าเกษตร "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางผลผลิตทางการเกษตรตำบลน้ำไคร้" กิจกรรมการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ยกระดับกานำไคร11นำไคร12นำไคร13รบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรเกษตรอุตสาหกรรม