ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

223865

โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 4

         โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้ผลตำบลหาดล้า(ผู้ผลิตลำไย) และวิสาหกิจชุมชนประชาร่วมใจ(ผู้ปลูกและแปรรูปมะม่วงหิมพานต์)
โดยกิจกรรมเน้นการอบรมบ่มเพาะกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือกอช. เพื่อสร้างระบบสวัสดิการบำนาญให้แก่เกษตรกร

หาดลาหาดลา1หาดลา2หาดลา3หาดลา4หาดลา5