โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 5

โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561   ณ  ศาลาการเปรียญวัดนาขุม  หมู่ 1 ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่บ้านนาขุม
กลุ่มผู้ปลูกมะขามหวาน - มะขามเปรี้ยว และกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์เพื่อการผลิตและจำหน่ายบ้านม่วงเจ็ดต้น
         โดยกิจกรรมเน้นการอบรมบ่มเพาะกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือกอช. เพื่อสร้างระบบสวัสดิการบำนาญให้แก่เกษตรกร

นาขม2

นาขม1นาขม3นาขม4