ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

223862

โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 6

             โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561   ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวทุ่ง  ต.บ้านเสี้ยว  อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์  กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ได้แก่  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงหิมพานต์บ้านหัวทุ่งวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคบ้านห้วยไข่เขียดและเครือข่ายโดยกิจกรรมเน้นการอบรมบ่มเพาะกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือกอช. เพื่อสร้างระบบบำนาญสวัสดิการให้แก่เกษตรกร

บานเสยวบานเสยว1บานเสยว2บานเสยว3บานเสยว4บานเสยว5บานเสยว6