ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217430

โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 7

        โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  ณ ศาลาประชาคมบ้านหาดกำแพง  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชน  โดยกิจกรรมเน้นการอบรมบ่มเพาะกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือกอช. เพื่อสร้างระบบสวัสดิการบำนาญให้แก่เกษตรกร

บานโคน1บานโคน2บานโคน3บานโคน4