ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

068495

โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 8

        โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 8  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561  กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ชุมชนบ้านเกาะตาเพ็ชร  และกลุ่มสัมมาชีพบ้านเกาะตาเพชร  โดยกิจกรรมเน้นการอบรมบ่มเพาะกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือกอช. เพื่อสร้างระบบสวัสดิการบำนาญให้แก่เกษตรกร

ปยไผลอมปยไผลอม1ปยไผลอม2ปยไผลอม3ปยไผลอม4ปยไผลอม5ปยไผลอม6