ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

068512

โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 9

        โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 9  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561  กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด โดยกิจกรรมเน้นการอบรมบ่มเพาะกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือกอช. เพื่อสร้างระบบสวัสดิการบำนาญให้แก่เกษตรกร

กลมเหด1

กลมเหด6

กลมเหด7

 

 

 

กลมเหด2กลมเหด3กลมเหด4กลมเหด8