ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

068500

โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 10

        โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 10  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพบ้านร้องลึก  โดยกิจกรรมเน้นการอบรมบ่มเพาะกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรเพื่อก้าวสู้การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือกอช. เพื่อสร้างระบบสวัสดิการบำนาญให้แก่เกษตรกร

ปนผกขวง 1ปนผกขวง 2ปนผกขวง 3ปนผกขวง 4ปนผกขวง 5ปนผกขวง 6ปนผกขวง 7