ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

077083

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 พิษณุโลก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเรียนรู้ศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดการเรียนรู้แก่ผู้ประกอบการชุมชน จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 พิษณุโลก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเรียนรู้ศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดการเรียนรู้แก่ผู้ประกอบการชุมชน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 14 คน โดยศึกษาเรียนรู้จากกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์
จ.ลำปาง, จ.ลำพูน และเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561

          ตามที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 พิษณุโลก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาองค์ความรู้การจัดตั้งธุรกิจ” ภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ให้กับผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 14 คน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ
และมีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจใหม่ เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจ โดยยังคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว

          ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
ได้มีการเรียนรู้ศึกษาดูงานจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ อาทิ บริษัทฮี่เฮียง เทรดดิ้ง จำกัด จ.อุตรดิตถ์, หจก.ข้าวแต๋นทวีพรรณ จ.ลำปาง, กลุ่มทอผ้าบ้านดอนหลวง จ.ลำพูน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแคปหมูหนองช้าง จ.ลำพูน, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำขนมจีนบ้านบวกเปา จ.เชียงใหม่ และศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการชุมชนได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้มาพัฒนาการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร การเงินบัญชี การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด เป็นต้น

 

อตสาหกรรม1อตสาหกรรม2อตสาหกรรม3อตสาหกรรม4อตสาหกรรม5อตสาหกรรม6