ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

083760

การประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร ปี 2562

           สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมกลุ่มองค์กรเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายมนตรี  ฉัตรทอง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานที่ประชุม
         วัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมกันพิจารณาหาแนวทางพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาลของตลาด "ตลาดพืชผัก อาหารปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์"  และในวันเดียวกันนี้ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมมาตรา 40 รูปแบบสมัครใจ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายการประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบให้เกษตรกรได้รับทราบและสามารถเข้าถึงหลักประกันสังคมได้

 

ปช.ตลาด1ปช.ตลาด2ปช.ตลาด4ปช.ตลาด5ปช.ตลาด6ปช.ตลาด7ปช.ตลาด8ปช.ตลาด9