ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

083744

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

      นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมาโดยพร้อมเพรียงกัน  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
      1) การพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกลุ่มเกษตรกรบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
      2) ข้อเสนอการพัฒนาแหล่งน้ำ (ในพื้นที่ตำบลเป้าหมายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
      3) ข้อเสนอการพัฒนาเกษตรปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่
           พร้อมกันนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โดย ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมชี้แจงประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้รับทราบต่อไป

ประชมสภา1ประชมสภา2ประชมสภา3ประชมสภา4ประชมสภา5ประชมสภา6ประชมสภา7ประชมสภา8ประชมสภา9ประชมสภา10