ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

189961

กิจกรรมบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาของเกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต

      สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาของเกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต เรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร" แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

         โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี รอง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้การผลิตข้าวคุณภาพ และการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ เรื่อง "นวัตกรรมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและเชื้อไตรโครเดอร์มา พร้อมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร

 

อบรมขาว1อบรมขาว2อบรมขาว3อบรมขาว4อบรมขาว5อบรมขาว6อบรมขาว7อบรมขาว8อบรมขาว9อบรมขาว10