ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

219860

โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร "น้ำพริกแกงสมุนไพรไล่แมลง"

               โครงการบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.) โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร

               ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ให้ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาเกษตรกรให้สามารถสร้างนวัตกรรมเกษตรต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมเกษตรจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างงาน สร้างเงินและสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เป้าหมาย ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อให้เกิดนวัตกรรมเกษตรในพื้นที่ทั่วประเทศ 878 อําเภอนั้น

                    สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ น้ำพริกแกงไล่แมลง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของนางมารศรี สิงห์เสวก เกษตรกรตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประธานวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตำบลวังดิน) โดยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มอบเครื่องกลั่นน้ำมันสารระเหย จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตำบลวังดิน พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรดังกล่าว เพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเกษตร ###นวัตกรรมเกษตร เทป 12 draft-1 น้ำพริกแกงสมุนไพรไล่แมลง จ.อุตรดิตถ์ ติดตามทาง YouTube--->https://youtu.be/3vXVUxbw9Go

 

วว.วงดน2

 

 

วว.วงดนวว.วงดน1วว.วงดน3วว.วงดน4