ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

424035

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานการผลิต GMP (Codex) และการขอรับรองมาตรฐานอาหาร อย.

          พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานการผลิต GMP (Codex) และการขอรับรองมาตรฐานอาหาร อย. ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้ประกอบการ ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐสนใจเข้าร่วมกว่า 20 คน
       การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ที่มีบทบาทในการให้บริการทางธุรกิจ ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด หรือให้บริการทางธุรกิจกับวิสาหกิจชุมชน SMEs/OTOP ในพื้นที่ได้ การอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี (Training) เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต GMP (Codex) และการขอรับรองมาตรฐานอาหาร อย. โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าเยี่ยมชมโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวตราดาว ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นสุพัฒน์ รุ่งเรือง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นตัวอย่างของโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านการผลิตอาหาร
ในส่วนภาคปฏิบัติ (Practical Training) ได้แบ่งกลุ่มให้ผู้อบรมเข้าพื้นที่เพื่อฝึกประสบการณ์
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านมาตรฐานอาหาร อย. จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท น้ำพริก กษมา อุตสาหกรรม จำกัด อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และโรงฆ่าสัตว์บ้านหนองหิน/บริษัท เอ็น.อาร์. ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนางสาวกรมะณี มังศรี ที่ปรึกษาอิสระด้านความปลอดภัยอาหาร และระบบการควบคุมคุณภาพโรงงานอาหาร เป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้

อบรม1อบรม2อบรม3อบรม4อบรม5อบรม6อบรม7อบรม8