การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563

               เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และพนักงานสำนักงาน เข้าประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด และสำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ จำนวน 2 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่

    1) คำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

    2) โครงการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร ภายใต้การบูรณาการร่วมกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

             ในโอกาสนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดพิธีมอบรางวัลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์รายสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด ภายใต้กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรเกษตรกรในการรักษาคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไป

 

IMG 7295

 

IMG 7293

IMG 7298IMG 7299IMG 7301IMG 7303IMG 7307IMG 7308IMG 7312IMG 7314IMG 7317IMG 7318IMG 7323IMG 7325