ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

340622

ปธ.สภาเกษตรกรจังหวัด เปิดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อเร่งพิจารณาข้อเสนอ แผนงาน/โครงการพัฒนาด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา อาทิ แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2565-2569, ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตร และการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอ แผนงาน/โครงการพัฒนาด้านการเกษตรที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่
1️⃣ ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาแหล่งน้ำการเกษตร
2️⃣ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่ดิน ที่ทำกิน แหล่งน้ำของเกษตร เรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ในพื้นที่ต.แม่พูล อ.ลับแล, ต.วังดิน อ.เมือง และต.นาอิน อ.พิชัย)
3️⃣ ข้อเสนอการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
4️⃣ กิจกรรมการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ปี 2565
5️⃣ ข้อเสนอการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ
6️⃣ กิจกรรมการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7️⃣ โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล พ.ศ.2565 (พื้นที่เป้าหมาย ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย)
8️⃣ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยมติที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอ แผนงาน/โครงการพัฒนาด้านการเกษตรดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรบรรลุไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป...