ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

367684

เวทีนำเสนอผลการจัดทำแผนตำบลผ่านเวทีสภาเกษตรกรจังหวัดและภาคีเครือข่ายตำบลไร่อ้อย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 นายอาวุธ พานิชย์ พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอผลการจัดทำแผนตำบลผ่านเวทีสภาเกษตรกรจังหวัดและภาคีเครือข่ายตำบลไร่อ้อย ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหา ความต้องการ กำหนดแนวทางการพัฒนาในพื้นที่หมู่ที่ 4,7,9 และ 11 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยดำเนินการดังนี้
      (1) สำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาด้านการเกษตร 6 ด้าน ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลไร่อ้อย โดย คณะทำงานระดับตำบล ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      (2) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดการความรู้ร่วมระหว่างพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปี 2564 และ ปี 2565 โดย นางเยาวเรศ ริดจูงพืช ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร อบต.คอรุม
      (3) ระดมความความคิดเห็นและนำเสนอปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา และกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดย เกษตรกร คณะทำงานระดับตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ไรออย 1

 ไรออย 2

 

 ไรออย 3

 

 ไรออย 4

 

 ไรออย 5

 

 ไรออย 6

 

 ไรอออย 7