ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

367682

ลงพื้นที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

         เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นายอาวุธ พานิชย์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร พร้อมทั้งรวบรวมปัญหาและความต้องการพัฒนาขององค์กรเกษตรกร เพื่อประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเเก้ปัญหาและพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ในครั้งนี้
         1. ที่ทำการกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่นเหล็ก (หอมแดง) หมู่ที่ 3 ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตดริตถ์
         2. ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเทียมน้ำปาด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

เดนเหลก 1

 

 เดนเหลก 2

 

เดนเหลก 3

 

เดนเหลก 4

 

เดนเหลก 5

 

เดนเหลก 6

 

ปามาลย 1

 

 ปามาลย 2

 

 ปามาลย 3