ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

392680

สนง.สกจ.อต. บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังผลิตมันเส้นสะอาด(เต๋า)อบแห้ง ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานทางการเกษตรที่ดี (GAP)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประสานผู้แทนกลุ่มเกษตรและดำเนินการจัดสัมมนาการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังผลิตมันเส้นสะอาด(เต๋า)อบแห้ง ตามมาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี(GAP) (เทคนิคการปลูกมันแบบสิงห์ยิ้ม) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ กลุ่มบริษัท สิงห์ยิ้ม (SYG.) และบริษัทเอิร์ธ มาเทอร์ กรุ๊ป จำกัดณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการชี้แจงการดำเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังเพื่อผลิตมันเส้นสะอาด(เต๋า)อบแห้ง ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยนายพุฒิธร จาดเนือง MDบริษัท เอิร์ธ มาเทอร์ กรุ๊ป จำกัด และการชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับการปลูกมันสำปะหลังเพื่อผลิตมันเส้นสะอาด(เต๋า)อบแห้ง ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP) (เทคนิคการปลูกมันแบบสิงห์ยิ้ม) โดยคุณศศิรินทร์ นฤสิงห์สำราญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด (ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์) โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมประมาณ 50 ราย จากการนำของนายขจรศักดิ์ เดชะผล ประธานสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก ซึ่งเป็นสหกรณ์แห่งเดียวของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีการผลิตมันเส้นสะอาด

1. สงเสรมมน 1

 

1.สงเสรมมน 2

 

1.สงเสรมมน 4

 

1.สงเสรมมน 5

 

1.สงเสรมมน 7

 

1.สงเสรมมน6

 

1.สงเสรมมน3

 

1.สงเสรมมน 8

 

1.สงเสรมมน9