ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

277923

การลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวมณัญญา เชื้อชายเลิศ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร ปี 2560 ของสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ตลาดนัดเกษตรกร หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ตลาดเกษตร

ตลาดเกษตร1

ตลาดเกษตร2

ตลาดเกษตร3