ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

277944

ลงพื้นที่ติดตามการใช้นวัตกรรมการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามการใช้นวัตกรรมการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย  ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร โดยมีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 10 รายตดตาม 1ตดตาม 2ตดตาม 3ตดตาม 4ตดตาม 5ตดตาม 6ตดตาม 7ตดตาม 8ตดตาม 9