ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

304557

ผู้บริหาร

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

 

  
2556-08-16 08-49-47 00051 นาย บัญชา อรุณเขต
ตำแหน่ง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 
ผู้แทนเกษตรกรอำเภอลับแล
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 
2556-08-15 10-35-56 0010

นาย ชัยพล เมฆไหว
ตำแหน่ง
รองประธานสภาเกษตรจังหวัด คนที่ 1
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอเมือง
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427

2556-08-15 10-37-18 0011  นาย ไพบูลย์ นาแก้ว
ตำแหน่ง
รองประธานสภาเกษตรจังหวัด คนที่ 2
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอน้ำปาด
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 2556-08-15 10-40-06 0013 นาย ยวง อยู่มา
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอภิชัย
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 ณรงค นาย ณรงค์  ไชยมิ่ง
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอฟากท่า
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 2556-08-15 10-45-38 0017 นาง มารศรี สิงห์เสวก
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอเมือง
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 ชตมา นางชุติมา  สุวรรณนวล
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอบ้านโคก
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
2556-08-15 10-47-51 0019 นาย วิเชียร วัฒนพันธุ์
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอตรอน
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
2556-08-15 10-43-57 0016 นาย ลำพัง วงษ์ชัย
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอท่าปลา
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 2556-08-15 11-05-20 0033 นาย อำนวย จันต๊ะมูล
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอท่าปลา
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 2556-08-15 10-57-11 0026 นาย พงศ์นิมิตร แก้วแดง
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอทองแสนขัน
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 2556-08-15 10-49-09 0020 นาย สุชาติ ยืนจันทร์
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอลับแล
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 2556-08-15 11-07-34 0035 นาย สมั่ง ฟองตา
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอน้ำปาด
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 2556-08-15 10-55-32 0025 นาย เลิศ คงแก้ว
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอพิชัย
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 2556-08-15 10-38-25 0012 นาย พนม รุ่งทอง
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอเมือง
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 2556-08-15 11-04-02 0032 นาย ม่วง สดนามอญ
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอพิชัย
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 2556-08-15 11-02-39 0031 นาย ณัฐพล โสภณปิยวัฒน์
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 2556-08-15 11-06-23 0034 นาย อิทธิรัตน์ บุญคง
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 2556-08-15 11-08-33 0036 นาย สมัย เอี่ยมท่า
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านปศุสัตว์
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 2556-08-15 10-58-43 0027 นาย ประดิษฐ ดิษฐรัตน์
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427
 2556-08-15 11-00-26 0029 นาย ฟื้น โชววันดี
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร
กรรมอื่นๆ
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427 

สมาชิกสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

2556-08-15 10-29-17 0008 นาย มนตรี ฉัตรทอง
ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427

ฝ่ายอำนวยการ

2556-08-15 10-26-11 0006  นางสาว ภาวดี แก้วพูลปกรณ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการปฎิบัติงาน
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427 
รปไก-1 นาย เอกนรินทร์ วิชชาธร
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427

ส่วนยุทธศาสตร์ การเกษตร

2556-08-15 10-23-53 0003  นาย อาวุธ พานิชย์
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายปฎิบัติการ
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427 

ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม

 2556-08-15 10-25-20 0005 นางสาว จารุวรรณ บุญเดช
ตำแหน่ง
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427 

 ส่วนประเมินผลและกำกับการบริหารการจัดการที่ดี

2556-08-15 10-34-07 0009  นาย ธนนานนท์ เหมืองหม้อ
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายปฎิบัติการ
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427 
2556-08-15 10-24-06 0004 นางสาว ศิริรัตน์ ร้านกันทา
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 055-407427