ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

447785

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน อำเภอทองพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 นายธงชัย  จาดศรี 87 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-6929-8801
2 นายพิพัฒน์  สุขสวัสดิ์ 17/2 2 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9781-5275
3 นายทัศนัย  สิงห์ทอง 401/1 3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-2177-3079
4 นายสมเกียรติ  นาคธูป 117 4 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7845-4362
5 นางทัศนีย์  สุภรัตน์ 48/1 5 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9703-0280
6 นางสาวปราณี  ศรีละม้าย 5/2 6 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-4551-0192
7 นายวันชัย  รื่นพากแดง 29 7 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 09-6012-4975
8 นายหวิด  สำเภาทอง 95 8 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-0509-9823
9 นางสาวสงัด  ปั้นบำรุงสุข 56 9 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-3331-3421
10 นายบุญเรือง  แจ้งภูเขียว 30/1 1 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 08-5735-0157
11 นายหาญ  หอยศรีจันทร์ 134/1 2 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 08-8151-5900
12 นายสมศักดิ์  อ้นเก้ 36/5 3 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1688-7917
13 นายพวง  เที่ยงตรง 37/2 4 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7523-2539
14 นายสง่า  เลี่ยมอยู่ 31/1 5 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 08-3950-6396
15 นายชูชาติ  แสงสว่าง 91 6 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7572-6343
16 นายสำราญ  พงษ์เอม 10 7 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 08-6927-4915
17 นายสุรชัย  เม่นแต้ม 40/3 8 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7524-7811
18 นายชำนาญ  แป้นชูผล 63/2 9 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9792-4024
19 นายชาญ  จีนทั่ง 35 1 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9529-6936
20 นายหนุ่ย  คำนุช 93 2 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 08-3622-3144
21 นางอัมพร  อรุณโณ 9 3 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9438-1736
22 นายบุญลือ  อู่คำ 210/1 4 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9903-8113
23 นางอนงค์  จำปา 123/2 5 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 08-6927-6717
24 นายทองคำ  มูลมา 19 6 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 08-4636-8283
25 นางดาว  มากระจันทร์ 53/3 7 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 08-6681-4192
26 นายยุทธ  แสงเดช 30 8 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 08-2226-3807,09-7959-7119
27 นางภารวิณี  คนขยัน 39 9 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7204-9039
28 นายพิทักษ์  ถีปรี 15 10 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 08-4821-8304
29 นายวินัย  นุพิศรี 18 11 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 08-0505-8826
30 นายบุญธรรม  โปร่งเจ๊ก 450/6 1 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 08-3631-6057
31 นางสาวสรรเพชุดา  ศิลปกรณ์ 16/2 2 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1405-9592
32 นายวิชัย  วิชัยขัทคะ 52/1 3 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 06-1685-3385
33 นายระเบียบ  ฝ้ายเยื่อ 26/4 4 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 08-6211-1714
34 นายสมศักดิ์  กิ่งจันทร์ 48 5 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9436-4204
35 นายรื่น  น้อยทรัพย์ 1 6 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1036-7752
36 นายสุจินธ์  คำสอน 2/1 7 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9858-0731,08-2398-0206
37 นายประยูร  วังงาม 60/1 8 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1036-4731
38 นายปัญญา  ยาตรา 120 9 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7202-7455
39 นายมานิตย์  ศรีเมือง 61 10 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 08-5378-6021
40 นายชาญวุฒิ  สวัสดิ์ประวิทย์ 86/2 1 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7848-4821
41 นายพิษณุ  พิพัฒนวรากรณ์ 16/5 2 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 09-1028-8099
42 นายฟีม  จุ้ยแก้ว 124 3 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 08-6200-4046
43 นายจรัญ  มากบ้านบึง 95/2 4 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7917-4237
44 นายชัยวุฒิ  สีพันนา 15 5 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์  
45 นายเฉลย  มากล้น 78/1 6 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7199-3920
46 นายเอกพล  จันทร์สุริย์ 221/2 7 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์  
47 นายประพันธ์  อ่วมพรม 66/1 8 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 08-4622-9084
48 นายยวง  อยู่มา 71/1 9 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9961-5192
49 นายณัฐพงศ์  รัตนเสถียร 34/1 10 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7311-5410
50 นายจำรัส  บัวหลาย 50/4 11 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 08-3956-5574
51 นายสมาน  หลำพระธาตุ 111 12 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์  
52 นางเมษา  แสงอิน 23/1 1 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9132-0923
53 นายไชยา  บัวเข็ม 12/1 2 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9642-5512
54 นายปรีชา  ห้องบัว 154 3 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7198-1241
55 นายอุทัย  ทองอู๋ 18/1 4 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ 08-4922-1471
56 นายสมชาย  ตั้งมั่น 167/1 5 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1040-0212
57 นายกุล  กลิ่นท้วม 56/2 6 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1038-6415
58 นายทศพล  พิมพรัตน์ 3 7 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7194-4789
59 นายเลิศ  คงแก้ว 56 8 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ 09-7932-4482
60 นายสำอาง  ม่วงแจ้ง 50 1 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1132-1781
61 นายวัฒนา  กลิ่นมาลา 8 2 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1042-0943
62 นายเวช  ทัดนาค 183 3 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9055-0714
63 นายเปล  บุญสุวรรณ์ 146 4 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-6217-0328
64 นายสมหมาย  อินอิว 26 5 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-5729-4874
65 นายเสริม  ขำสลุด 12 6 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1727-8828
66 นายประทุม  ด้วงใจจิตร 205 7 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-5051-4845
67 นายไพร์รัตน์  จันทร์พูล 41 8 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 09-7956-5441
68 นายโชติรส  พุดหอมโพธิ์ 51 9 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9784-4084
69 นางสาวพนาวัน  อ่อนเชษฐ์ 25 10 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-6932-8790
70 นายประเทือง  ทรัพย์ทอง 160 1 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1534-6337
71 นายสุวัฒน์  เสาเสนา 97 2 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-4622-6170
72 นางชนะไพรินทร์  ทับเทียมนาค 16 3 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9439-9780
73 นายจเร  อินทรเทศ 33/2 4 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9029-4422
74 นายปัญญา  กิจสวน 91 5 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1042-2896
75 นายบุญเชิด  จะมะชะ 96 6 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7736-2206,08-7521-4270
76 นายอำพร  ปั้นวิเศษ 71/11 7 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7845-3239
77 นายสมพร  โพธิ์ทองคำ 115 8 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-4623-3436,08-4620-8375
78 นายเอกลักษณ์  กิ่งแก้ว 123 1 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1644-5703
79 นายบรรชา  ทองอู๋ 48/1 2 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1925-7876,08-0028-6766
80 นายฉลอม  แย้มสรวล 3/5 3 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7200-9113
81 นายดนัย  รัตนะไพโรจน์ 88/1 4 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7085-4225
82 นายสุรศักดิ์  ศิลป์ชัยเกิด 35 5 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9438-1925
83 นายเทพ  เดือนแจ่ม 95 6 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9639-3234,08-2772-8526
84 นายเอกชัย  มั่นอินทร์ 7 7 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1044-2263
85 นายละแวง  เกียรติยศ 12/1 1 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9705-9148
86 นายม่วง  สดนามอญ 66 2 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1039-0299
87 นางสาววณิชนันท์  จีนย้าย 22/1 3 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-6810-7550
88 นายวรวรรณ  แสนสุภา 54 4 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-3962-8458
89 นายสามารถ  บุตรบุญ 169 5 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7527-6650
90 นายวรรณลพ  เอี่ยมสวัสดิ์ 107 6 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9695-2891
91 นายไพร  บุตรบุญ 13 7 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9856-4572,08-6923-7365
92 นายฟุ้ง  มูลพรม 54 1 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-2506-0338,08-4150-7168
93 นายประเจตน์  จันทร์เสม 29 2 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-1477-0564
94 นายกิตติชัย  คำพืช 122 3 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-6676-0208
95 นายธงชัย  ถิ่นพยัคฆ์ 33/1 6 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-7310-0302
96 นายกิตติ  สี่หลักร้อย 25/2 5 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-4576-5585
97 นายจำนง  จูป่าแดด 12/2 6 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-9638-4800
98 นายฉลอง  ตาลช่วย 23/4 7 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ 08-8731-1182