ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

336949

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 นายจินดา  ยศต๊ะสา 118 1 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-4688-1514
2 นางใหม่  รินสาร 66 2 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-5731-6245
3 นายต่วน  ชมภูง้าว 139 3 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 09-2174-5174
4 นางสาวสุกัญญา  จันทร์ทรา 81 4 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-9857-9483
5 นางสมจิตร  บุญประเสริฐ 94/4 5 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-6078-0601
6 นายเกียรติพันธ์  รังษีสาคร 81 6 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 09-7960-2470
7 นายพิชิตชัย  วงค์ตา 88 7 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-2405-5987
8 นายอำนวย  จันต๊ะมูล 97 8 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-7844-3350
9 นายม้อน  ติงปัน 67 9 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-9564-4864
10 นายทวนชัย  แก้วด้วงงาม 123 10 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 09-3252-7357
11 นายชูชีพ  ใจหลวง 120/1 11 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 06-4281-7471
12 นายสมเกียรติ  จันธิจร 34/1 12 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-3668-7366
13 นายเจริญ  ผัดแสน 17 1 หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-5273-5795
14 นายสนุก  อินทร์แก้ว 23/1 2 หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์  
15 นายยวน  เขื่อนวิชัย 37 3 หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-9959-8185
16 นายพิสิษฐ์  ชัยอำนาจ 28 4 หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ 09-6382-8703
17 นายลำพัง  วงษ์ชัย 5/1 5 หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ 09-3198-6826
18 ร.ต.ต.สุเมธ  เชื้อภักดี 1 6 หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-6202-9480
19 นายวัน  สุขคำปา 28/1 7 หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ 09-6383-2135
20 นางสมพร  ธิจร 35 8 หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-5273-0959
21 นางส่องศรี  พานิชย์ 89 9 หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-8494-4629
22 นายชาญณรงค์  สังข์เงิน 156 1 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-9859-2051
23 นายประกฤษฎ์  ทองแดง 73/2 2 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์  
24 นางสาวหทัย  แป้นทับทิม 18 3 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-8545-4431
25 นายสายันห์  อินทรีย์ 99/6 5 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์  
26 นายทวี  ทองจันทร์ 81/3 6 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-9960-3059
27 นางบัวทอง  กิกลิ้ง 66 7 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ 09-8005-1364
28 นายอภิชาต  บุญสี 207 8 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์  
29 นายประกายสิทธิ์  ทองจันทร์ 42 9 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์  
30 นางสายสมร  วรรณเอก 5 11 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์  
31 นายอัมพร  ลำพันธ์ 38 12 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์  
32 นายบุญมา  บุญพิมพ์ 116 13 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์  
33 นายบุญส่ง  เถื่อนเอี่ยม 64/1 1 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-6217-2715
34 นายชาญ  ธรรมใจ 69 2 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-7201-3135
35 นายเดชา  ทะโย 70/4 3 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 09-9839-6226
36 นางสาววรรณา  จีรี 68 4 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-6207-4939
37 นายจำลอง  เชียงรส 12/1 5 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-4932-2321
38 นายมา  โสภาใจ 45 6 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-4494-6318
39 นางณิชาภัทร  พงษ์ไชยราช 80 7 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-0119-4110
40 นางเพ็ญพิไล  มีอินถา 58 8 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-4814-5389
41 นางเสงี่ยม  รินสาร 66 9 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-9232-8127
42 นางละออง  คำตา 123 10 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-2225-2313
43 นางสมจิตร  คำบุญเรือง 3 11 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-0062-0674
44 นายบุญส่ง  เต็มรินทร์ 118 12 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-5125-0298
45 นายดั่น  อิสสระ 63/1 13 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-1740-4244
46 นายจรัญ  ใจเย็น 85/3 1 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 09-1386-6849
47 นายจำรัส  แก้วมหาดไทย 25/1 2 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 06-1624-8246
48 นายลำดวน  เบียงแก้ว 60/1 3 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์  
49 นายอั๋น  อินสอน 60/1 4 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์  
50 นายสวิง  ล้อมแก้ว 44 5 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-3648-5274
51 นายจรูญ  มีอินถา 23 6 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์  
52 นายวิรัตน์  สร้อยผาจุก 6 7 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์  
53 นายไพรสิทธิ์  แสนหลวง 39/1 8 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์  
54 นางบุปผา  โคคะมาย 86/1 9 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์  
55 นายประสิทธิ์  ทองหล่อ 35 10 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-6083-1149
56 นายบุญเขต  มั่งมี 82/1 12 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์  
57 นายสมมิตร  พุทธิชัย 14 1 นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-7205-1380
58 นางสาวสมพร  วันทิ 53 2 นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์  
59 นายสุเชษฐ์  สุขสวัสดิ์ 1/1 3 นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-7838-2106
60 นายวันเกษม  อภิยะ 42/3 4 นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-7842-6451
61 นายกันต์ศักดิ์  ท้าวพันธ์ 74 5 นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-2877-5304
62 นายสาย  สีมา 91/2 6 นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 09-3228-7418
63 นายอรุณ  จ๋อยศรี 91 1 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-3531-5479
64 นายเจริญ  ภูง่าว 22 2 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-9860-1805
65 นายสำเนียง  วงษ์วิชัย 34 4 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-6226-5221
66 นายเฉลิม  มีเปี้น 32/1 5 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์  
67 นายเสน่ห์  เมืองพุ่ม 3 6 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ 08-9212-5800
68 นายอเนก  ปาโน 22 7 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ 09-3516-8327
69 นายเศษ  ตุ้ยหล้า 18/2 8 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์  
70 นายเสกสรร  จันทร์น้อย 41 10 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์  
71 นางทองมาก  เจริญจิตร์ 67 11 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์