ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

277940

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

1.นางสมเพียร

เพ็งยา

เลขที่55

หมู่ที่1

ตำบลแสนตอ

อำเภอน้ำปาด

2.นายอนันต์

พาเหมาะ

เลขที่10/1

หมู่ที่2

ตำบลแสนตอ

อำเภอน้ำปาด

3.นายคำสะอี

อินดา

เลขที่ 10/3

หมู่ที่3

ตำบลแสนตอ

อำเภอน้ำปาด

4.นายสะอาด

ขะจวง

เลขที่  284/2

หมู่ที่4

ตำบลแสนตอ

อำเภอน้ำปาด

5.นายเผชิฐ

ขัตติ

เลขที่30

หมู่ที่5

ตำบลแสนตอ

อำเภอน้ำปาด

6.นายวิทยา

จันทร์แสนตอ

เลขที่24

หมู่ที่6

ตำบลแสนตอ

อำเภอน้ำปาด

7.นางสุมาลี

คำบ้านฝาย

เลขที่82/3

หมู่ที่7

ตำบลแสนตอ

อำเภอน้ำปาด

8.นายเอกรินทร์

อินแก้ว

เลขที่ 94/5

หมู่ที่8

ตำบลแสนตอ

อำเภอน้ำปาด

9.นายเหม

โพธิ์ศรี

เลขที่47

หมู่ที่9

ตำบลแสนตอ

อำเภอน้ำปาด

10.นายประสานกิจ

เสาวภา

เลขที่56

หมู่ที่1

ตำบลบ้านฝาย

อำเภอน้ำปาด

11.นายสรรเพชร

คำบ้านฝาย

เลขที่ 17/2

หมู่ที่2

ตำบลบ้านฝาย

อำเภอน้ำปาด

12.นายจำนงค์

คำจิตตะ

เลขที่6/1

หมู่ที่3

ตำบลบ้านฝาย

อำเภอน้ำปาด

13.นางฐิติพร

พลบุญ

เลขที่225

หมู่ที่4

ตำบลบ้านฝาย

อำเภอน้ำปาด

14.นางบานเย็น

แสงแก้ว

เลขที่30

หมู่ที่5

ตำบลบ้านฝาย

อำเภอน้ำปาด

15.นายสมั่ง

ฟองดา

เลขที่65

หมู่ที่6

ตำบลบ้านฝาย

อำเภอน้ำปาด

16.นางอิ่น

กันทะมัง

เลขที่34/1

หมู่ที่7

ตำบลบ้านฝาย

อำเภอน้ำปาด

17.นายปกาสิต

พรมมา

เลขที่83

หมู่ที่8

ตำบลบ้านฝาย

อำเภอน้ำปาด

18.นายอุเทน

แสนจันทร์ตา

เลขที่115

หมู่ที่9

ตำบลบ้านฝาย

อำเภอน้ำปาด

19.นางพ่วน

เสาวภา

เลขที่68

หมู่ที่1

ตำบลเด่นเหล็ก

อำเภอน้ำปาด

20.นางบุญเลิศ

ทองมาแก้ว

เลขที่37/1

หมู่ที่2

ตำบลเด่นเหล็ก

อำเภอน้ำปาด

21.นางธิติมา

ผากิม

เลขที่39

หมู่ที่3

ตำบลเด่นเหล็ก

อำเภอน้ำปาด

22.นายพรหมพิษณุ

อินทร์เรือน

เลขที่13/3

หมู่ที่4

ตำบลเด่นเหล็ก

อำเภอน้ำปาด

23.นางราตรี

แก้วดวงน้อย

เลขที่219/12

หมู่ที่5

ตำบลเด่นเหล็ก

อำเภอน้ำปาด

24.นายลิตร

น้อยนาฝาย

เลขที่33

หมู่ที่6

ตำบลเด่นเหล็ก

อำเภอน้ำปาด

25.นางกิติยาพร

เฮียงฉิมมา

เลขที่45/2

หมู่ที่1

ตำบลน้ำไคร้

อำเภอน้ำปาด

26.นายชาญชัย

ไชยยะ

เลขที่81/4

หมู่ที่2

ตำบลน้ำไคร้

อำเภอน้ำปาด

27.นางอรวิน

ใบบัว

เลขที่2/3

หมู่ที่3

ตำบลน้ำไคร้

อำเภอน้ำปาด

28.นายสีนัด

วันเกลี้ยง

เลขที่28/4

หมู่ที่4

ตำบลน้ำไคร้

อำเภอน้ำปาด

29.นางสุริน

ปล้องลา

เลขที่11/2

หมู่ที่5

ตำบลน้ำไคร้

อำเภอน้ำปาด

30.นายบัวเรือน

โพธิ์ศรี

เลขที่ 16/3

หมู่ที่6

ตำบลน้ำไคร้

อำเภอน้ำปาด

31.นายประเสริฐ

เจริญเรือง

เลขที่26/2

หมู่ที่7

ตำบลน้ำไคร้

อำเภอน้ำปาด

32.นายลำยงค์

คลังสีดา

เลขที่70/1

หมู่ที่8

ตำบลน้ำไคร้

อำเภอน้ำปาด

33.นายปราการ

รองคำภีร์

เลขที่117/1

หมู่ที่9

ตำบลน้ำไคร้

อำเภอน้ำปาด

34.นายเสงี่ยม

ปู่นำพา

เลขที่51/3

หมู่ที่1

ตำบลน้ำไผ่

อำเภอน้ำปาด

35.นายอำนวย

แสงรอด

เลขที่21/3

หมู่ที่2

ตำบลน้ำไผ่

อำเภอน้ำปาด

36...การุณ

พาพิมพ์

เลขที่32

หมู่ที่3

ตำบลน้ำไผ่

อำเภอน้ำปาด

37.นายคำนึง

กริดรัมย์

เลขที่96/3

หมู่ที่4

ตำบลน้ำไผ่

อำเภอน้ำปาด

38.นายปรีชา

โคทอง

เลขที่55/3

หมู่ที่5

ตำบลน้ำไผ่

อำเภอน้ำปาด

39.นายบัว

สอนปัน

เลขที่24/2

หมู่ที่6

ตำบลน้ำไผ่

อำเภอน้ำปาด

40.นายวิจัย

มีกันทา

เลขที่38

หมู่ที่7

ตำบลน้ำไผ่

อำเภอน้ำปาด

41.นางจิราภา

มีต่อม

เลขที่1/8

หมู่ที่8

ตำบลน้ำไผ่

อำเภอน้ำปาด

42.นายใส

พันเพีย

เลขที่ 13/2

หมู่ที่1

ตำบลห้วยมุ่น

อำเภอน้ำปาด

43.นายสมเพ็ชร

บุญพันธ์

เลขที่3/8

หมู่ที่2

ตำบลห้วยมุ่น

อำเภอน้ำปาด

44.นายไพบูลย์

นาแก้ว

เลขที่100/2

หมู่ที่3

ตำบลห้วยมุ่น

อำเภอน้ำปาด

45.นายเติม

เพียงตา

เลขที่108/14

หมู่ที่4

ตำบลห้วยมุ่น

อำเภอน้ำปาด

46.นายสง่า

นาสอน

เลขที่127

หมู่ที่5

ตำบลห้วยมุ่น

อำเภอน้ำปาด

47.นายเจริญ

ทองมา

เลขที่110/43

หมู่ที่6

ตำบลห้วยมุ่น

อำเภอน้ำปาด

48.นายสายบัว

ทองลา

เลขที่109/19

หมู่ที่7

ตำบลห้วยมุ่น

อำเภอน้ำปาด

49.นายเฉลิม

กรงเต้น

เลขที่108/25

หมู่ที่8

ตำบลห้วยมุ่น

อำเภอน้ำปาด