ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217458

โควตาคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่

 

    "โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร" 

คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561  

คณะเกษตรศาสตร์  จำนวนที่เปิดรับ 70 คน

@สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  จำนวนรับ  10  คน

@สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ  จำนวน  60  คน

 

***รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบด้านล่างนี้  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์  เบอร์โทรศัพท์ 0-5540-7427

 

 

 

กำหนดการมช.รอบท3